Happytoys.pl - najlepsza rozrywka dla dziecka!

Kruk i lis

Autor: Ignacy Krasicki Z Ezopa Bywa czę­sto zwie­dzio­nym, Kto lubi być chwa­lo­nym. Kruk miał w py­sku ser ogrom­ny; Lis, niby skrom­ny, Przy­szedł do nie­go i rzekł:

czytaj...

Rozmowa z sercem

Autor: Maria Pawlikowska-Jasnorzewska Gdzie od­pocz­niesz? Na wi­śla­nym pia­sku czy na łące na­szej, wśród ja­skrów? “Mogę tyl­ko od­po­cząć w prze­szło­ści”, Rze­kło ser­ce wy­raź­nie i ja­sno, “Mogę tyl­ko

czytaj...

Monolog dla Kasandry

Autor: Wisława Szymborska To ja, Ka­san­dra. A to jest moje mia­sto pod po­pio­łem. A to jest moja la­ska i wstąż­ki pro­roc­kie. A to jest moja gło­wa

czytaj...

Pieśń o domu

Autor:Maria Konopnicka Ko­chasz ty dom, ro­dzin­ny dom, Co w let­nią noc, skroś srebr­nej mgły, Szu­mem swych lip wtó­rzy twym snom, A ci­szą swą koi twe łzy?

czytaj...

Radość pisania

Autor: Wisława Szymborska Do­kąd bie­gnie ta na­pi­sa­na sar­na przez na­pi­sa­ny las? Czy z na­pi­sa­nej wody pić, któ­ra jej pysz­czek od­bi­je jak kal­ka? Dla­cze­go łeb pod­no­si, czy

czytaj...

Przyjście wiosny

Autor: Jan Brzechwa Na­plot­ko­wa­ła so­sna, że już się zbli­ża wio­sna. Kret skrzy­wił się po­nu­ro: „Przy­je­dzie pew­nie furą”. Jeż się na­je­żył sro­dze: „Ra­czej na hu­laj­no­dze”. Wąż syk­nął:

czytaj...