Małpa w kąpieli

Autor: Aleksander Fredro Rada mał­pa, że się śmie­li, Kie­dy mo­gła udać człe­ka, Wi­dząc pa­nią raz w ką­pie­li, Wla­zła pod stół – ci­cho cze­ka. Pani wy­szła, drzwi za­mknę­ła; Mał­pa fi­glarz – nuż do dzie­ła! Wziąw­szy pań­ski cze­pek ran­ny, Prze­ście­ra­dło I zwier­cia­dło – Szust do wan­ny! Da­lej kur­ki krę­cić żwa­wo! W lewo, w pra­wo, Z dołu, z […]

Paweł i Gaweł

Autor: Aleksander Fredro Pa­weł i Ga­weł w jed­nym sta­li domu, Pa­weł na gó­rze, a Ga­weł na dole; Pa­weł, spo­koj­ny, nie wa­dził ni­ko­mu, Ga­weł naj­dzik­sze wy­my­ślał swa­wo­le. Cią­gle po­lo­wał po swo­im po­ko­ju: To pies, to za­jąc – mię­dzy sto­ły, stoł­ki Go­nił, ucie­kał, wy­wra­cał ko­zioł­ki, Strze­lał i trą­bił, i krzy­czał do zno­ju. Zno­sił to Pa­weł, na­resz­cie nie […]

Koguty

Autor: Aleksander Fredro Na dzie­dziń­cu przy kur­ni­ku Krzyk­nął ko­gut – ku­ku­ry­ku! Ku­ku­ry­ku! – krzyk­nął dru­gi, I da­lej w czu­by! Biją skrzy­dła jak kań­czu­gi, Dzió­bią dzio­by, Drą pa­zu­ry Aż do skó­ry. Już krew ka­pie, pie­rze leci – Z kwocz­ką uszedł ry­wal trze­ci. A wtem in­dor dmuch­nął: – Hola! – Sta­ła się jego woła. – O co […]