Dusiołek

Autor: Bolesław Leśmian Szedł po świe­cie Baj­da­ła, Co go wio­sna za­grza­ła – Oprócz sie­bie – wiódł szka­pę, oprócz szka­py – wołu, Ty­leż tędy, co wszę­dy, szedł z nimi po­spo­łu. Za­chcia­ło się Baj­da­le, Prze­spać upał w upa­le, Wy­pa­trzył ze­zem ściół­kę ze mchu po­pod la­sem, Czy do­god­na dla kar­ku – spró­bo­wał ob­ca­sem. Po­legł ciel­ska to­bo­łem Mię­dzy szka­pą […]